میز خدمت در مسجد جامع کورائیم

میز خدمت در مسجد جامع کورائیم

جلسه میز خدمت در مسجد جامع کورائیم با حضور امام جمعه ، فرماندار ،فرمانده ناحیه نیر و جمعی از رئیس ادارات شهرستان نیر وروحانی مستقر کورائیم و بخشدار و شهردار کورائیم برگزار شد.
@koraim
http://koraimnews.ir

میز خدمت در مسجد جامع کورائیم
میز خدمت در مسجد جامع کورائیم