تاریخ کورائیم به قلم مریم خدایی کورایم کارشناس باستان شناسی

مقدمه
آنچه اینجانب را به نگارش این مقاله واداشته است به نوعی بیان اهمیت بهره گیری ازتئوری ها درفعالیت های میدانی می باشد.
توجه صرف درچاپ گزارش حفاری ها وبررسی هایی که هنوزدرصحت وسقم نتایج آن تردید وجوددارد ،متاسفانه یکی ازرفتارهای غلط علمی است که صورت می پذیرد.
پس باتوجه به این امر؛ وباتوجه به وجود منابع تاریخی درشهرکوراییم و وجود نیروی بومی ودانش آموخته باستان شناسی ازدانشگاه محقق اردبیلی ،مشارکت وهمکاری وهمیاری ارگان های لازم اعم از(بخشداری،شهرداری و…)دراین امربیشتراحساس میشود که بتوان باتکیه بر،منابع معتبر ، بتوان جایگاه درست شهرکوراییم رادر منابع تاریخی بیشتر نشان داد.

مریم خدایی کورایم کارشناس باستان شناسی

معنای لغوی کورائیم
به لحاظ معنای لغوی، کوراییم واژه ای مرکب ومتشکل ازدوکلمه ترکی  کور(نابینا) واییم(ماهم) است.
دررابطه با وجه تسمیه نیزطبق گفته اهالی بومی وروایات و داستان هایی هم که دربین اهالی نقل میشود ،کوراییم وخوراییم دو برادر بوده اند که درزمان های دور دو روستای مجاور هم، کوراییم وخوراییم را به نام خودشان بنانهاده اند.ولیکن روستای مرسوم به خوراییم درنزدیکی این شهرکوچک، وجوددارد.
عده ای دیگرنیزمعتقدند که کوراییم نام یک طائفه کُرد بوده که به این مکان آمده ودر آن سکنی گزیده اند.
منبع(فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل
مولف:داودکیانی
ناشر:محقق اردبیلی)
@koraim
http://koraimnews.ir

کورائیم، موقعیت

موقعیت
بخش کورائیم ازبخش های شهرستان نیر به مرکزیت کوراییم  شامل دهستان مهماندوست ،شامل دهستان یورتچی شرقی ودهستان یورتچی غربی میباشد.از۶۹آبادی سرشماری شده این بخش درسال۱۳۹۰تعداد ۶۸ آبادی دارای سکنه و۱ آبادی فاقدسکنه بوده است.
مرکزبخش کوراییم ،شهرکورائیم است که جمعیت این شهر درسال۱۳۸۵برابربا ۸۵۴نفربوده است.
منبع(فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل
مولف:داوودکیانی
ناشر:محقق اردبیلی
سال چاپ :۱۳۹۳)
@koraim
http://koraimnews.ir

کورائیم ،بقعه

کورائیم -بقعه
مقبره کوراییم درگورستان مرکزبخش کوراییم درشهرستان نیر واقع شده است.درباره صاحب مقبره واجدادایشان اطلاعات خاصی دردست نبوده وچنین می گویند:که حدود۵۰الی۶۰سال قبل اشیای داخل مقبره به سرقت رفته است.
بنا به صورت چهارطاقی باپیشخوان مخصوص نماز است که جلوه ای بسیار ویژه ای دارد.مقبره ازلحاظ کالبد خصوصیات معماری دوره ایلخانی را دارد.ورودی بنا،کوتاه،بادرگاهی بصورت جناقی می باشد.معماری داخلی گنبدخانه منقش وبسیارزیباست.درداخل به سمت قبله،محرابی مسطح باطرح ستاره اسلامی متقاطع اجراشده که مسیر قبله رانمایان میسازد.بتن دیواردربالابوسیله آجرهای مربع وبصورت دندان موشی خوابیده جلو آمده اندتادهانه رابرای اجرای گنبد،کوچکترنمایند.
بردیواره ی داخلی بنا اثارونوشته های باارزشی ازافرادمختلف ،بازدیدکننده واتفاقات خاص وازجمله سال وقوع طاعون و…..نقش بسته است.
که مطمئنا بامطالعه وتفحص درآنها وقایع مهم تاریخی را می توان ردیابی نمود.
منبع(فرهنگ جغرافیایی اردبیل
مولف: داوودکیانی
ناشر:محقق اردبیلی)
ادامه دارد…
نویسنده :صالح زارعی